ADAC Kart Slalom - Bundesendlauf 2018
Zeitraum: 13.10.2018 - 14.10.2018
Kart-Slalom | Reg.-Nr.: N-77/10/2018